Strona w trakcie modernizacji. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu o numerze 458/47 położonej w Słubicach, przy ul. Piłsudskiego 17

wraz z prawem własności znajdującego się na przedmiotowej działce budynku hali sportowej, stanowiącego odrębną nieruchomość. ( użytkownik wieczysty gruntu i właściciel obiektu hali sportowej )

1. PRZEDMIOT  II PRZETARGU

Przedmiotem Przetargu jest wyłonienie osoby / podmiotu chcącego dokonać w drodze licytacji kupna nieruchomości położonej w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 17, obręb: 1 Słubice, w postaci nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem hali sportowej - działki ewidencyjnej nr 458/47 o powierzchni 1867 m2 wpisanej do księgi wieczystej KW numer GW1S/00019987/3.

2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU / LICYTACJA

Pisemne zgłoszenia udziału w Przetargu należy składać na adres spółki Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sportowa 1, 69 – 100 Słubice - Sekretariat SOSiR.

Wzór zgłoszenia udziału w Przetargu określa Regulamin Postępowania przetargowego. 

Termin składania zgłoszeń udziału w Przetargu upływa w dniu: 22 marca 2022 roku godz.: 10:00. 

Licytacja w obecności Uczestników Przetargu odbędzie się w dniu: 22 marca (wtorek) 2022 roku godz. 13:00 w siedzibie spółki Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sportowa 1, 69 – 100 Słubice (Klub Olimpijczyka im. Bronisława Malinowskiego ).

3. CENA WYWOŁAWCZA

Ustala się wywoławczą cenę za nabycie przysługującego Sprzedawcy prawa użytkowania wieczystego gruntu o numerze 458/47 i prawa własności zabudowanego na powyższej działce budynku hali sportowej o powierzchni 992 m2, o którym mowa w par 2 pkt. 1 Regulaminu w wysokości 1.800.000,00 zł netto (słownie: jeden milion osiemset tysięcy 00/100 złotych). Podana stawka wywoławcza jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Podatek ten doliczany będzie do ceny ustalonej w wyniku Przetargu i ponoszony przez Kupującego.

4. WADIUM

Warunkiem przystąpienia do Przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 54.000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

Termin i sposób wniesienia wadium określa Regulamin postępowania przetargowego.

Szczegółowe warunki Przetargu określa Regulamin Postępowania przetargowego, który dostępny jest na stronie internetowej spółki www.sosirslubice.pl oraz w siedzibie spółki: ul. Sportowa 1, 69 – 100 Słubice / Sekretariat /.

Dokumenty  przetargowe do pobrania w pdf

Back to top